Răng và lợi 22S (Bao gồm đệm, chốt)
Răng và lợi 22S (Bao gồm đệm, chốt)
Răng và lợi 22S (Bao gồm đệm, chốt)
Răng và lợi 22S (Bao gồm đệm, chốt)

Răng và lợi 22S (Bao gồm đệm, chốt)

Phụ tùng Thiết bị nền móng