Răng B47K22H và răng B47K25H dùng cho gầu khoan đá của máy khoan
Răng B47K22H và răng B47K25H dùng cho gầu khoan đá của máy khoan
Răng B47K22H và răng B47K25H dùng cho gầu khoan đá của máy khoan
Răng B47K22H và răng B47K25H dùng cho gầu khoan đá của máy khoan

Răng B47K22H và răng B47K25H dùng cho gầu khoan đá của máy khoan

Phụ tùng Thiết bị nền móng