ĐIỆN GIÓ EA NAM

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1

Quy mô:

  • Công suất: 430,8 MW
  • Số lượng: 84 tuabin ENERCON E-147 5MW
  • Sản lượng điện tối đa: khoảng 430,8 triệu kWh/năm

Thiết bị sử dụng: SCC8000A, SCC12500A, SCC1800A, SCC1300TB, SAC6000, SAC2200S, STC500, STC250, STC1300C

Thời gian:  2020-2021