0984. 800. 900 : HOTLINE BÁN HÀNG

0913. 239. 243 : HOTLINE SERVICE

Hỗ trợ mua lại thiết bị

Đối với thiết bị khách hàng đầu tư mới từ Công ty chúng tôi, Công ty chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ

mua lại thiết bị trong các trường hợp sau:

– Hỗ trợ mua lại thiết bị khi kết thúc Dự án.

– Hỗ trợ mua lại thiết bị khi khách hàng không còn nhu cầu sử dụng và muốn thay đổi cơ

cấu đầu tư thiết bị.